DZIEJE RELIGII, FILOZOFII I NAUKI

dzieje religii, filozofii i nauki

antologia filozoficzna

Wojciech Sady: wykłady

antologia religijna

filozofia nauki

Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

antologia religijna

JUDAIZM

WPROWADZENIE: Wczesne fazy rozwoju judaizmu

Księga Rodzaju 1-11,9, teksty "jahwistyczne" i "kapłańskie"

WPROWADZENIE: Judaizm w epoce hellenistycznej i u zarania Cesarstwa

Księga Koheleta, fragmenty


CHRZEŚCIJAŃSTWO

WPROWADZENIE: Apostoł Narodów Paweł z Tarsu

WPROWADZENIE: Działalność nauczycielska Jezusa według synoptyków

ewangelie synoptyczne i objaśnienia

WPROWADZENIE: Działalność nauczycielska Jezusa według Jana

Ewangelia Jana

Justyn Męczennik, Apologia, fragmenty

Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, fragmenty 

Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, fragmenty

Orygenes, O zasadach, fragmenty

dogmaty soborów od Nicei (325) do Chalcedonu (451)

św. Augustyn, zob. antologia filozoficzna

Kodeks Justyniana, fragment (529)

Wyznanie Wiary IV soboru laterańskiego (1215)

św. Tomasz z Akwinu, zob. antologia filozoficzna

Marcin Luter, 95 tez przeciwko odpustom (1517)

Augsburskie Wyznanie Wiary (luteranie) (1530)

Anabaptystyczne wyznanie wiary (1527)

Genewskie wyznanie wiary (kalwiniści, 1536)

Trydenckie Wyznanie Wiary (1564)

39 artykułów Kościoła anglikańskiego (1563)

Katechizm z anglikańskiej The Book of Common Prayer, wersja z 1662

Katechizm rakowski (1605): wyznanie wiary braci polskich

Jan Kalwin o predestynacji

13 Zasad Wiary mormonów (1842)

Wyznanie wiary baptystów polskich (1930)

Artykuły Wiary Kościoła Metodystów (1784, 1939)

katolickie Wyznanie wiary po Sob. Wat. II (Maritain / Paweł VI, 1968)

Zasady wiary Adwentystów Dnia Siódmego (1988)

Wyznanie wiary nowoapostolskiej (?)

ISLAM

WPROWADZENIE: Narodziny islamu


BUDDYZM

Pierwszy obrót Koła Prawa

Dhammapada w przekładzie Fr. Michalskiego

Wasubandhu, Trzydziestka strof


HINDUIZM

hymny Rigwedy, wybór

upaniszady:

Brihadaranjaka

Czhandogja

Kathaka

Kena

Bhagawadgita w przekładzie Fr. Michalskiego

Bhagawadgita w przekładzie Wandy Dynowskiej

Jogasutry, tekst zasadniczy